Statut Fundacji Można Inaczej
 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

   
§1
Fundacja pod nazwą "Fundacja Można inaczej" ustanowiona przez Jagnę Piwowarską i Wandę Słowik, zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym przed asesorem notarialnym Anną Wnuk-Ogonowską, zastępcą Wojciecha Szczypkowskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Bagno 2 za numerem repertorium A nr 13801/2011  z  dnia 28 września 2011 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.
   
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
   
§3
Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
    
§4
Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
   
§5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

   
§6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
   
§7

 1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem "Fundacja Można inaczej".
 2. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym, który podobnie jak nazwa podlega ochronie prawnej.

   
§8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
      
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

   
§9
Fundacja została powołana w celu:

 1. propagowania praw człowieka we wszelkich dziedzinach życia,
 2. przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji w różnych obszarach życia rodzinnego, społecznego i zawodowego,
 3. przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym w szczególności przemocy w rodzinie, alkoholizmowi i narkomanii.

   
§10
Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka i wszelkich przejawów dyskryminacji oraz metod ich przeciwdziałania,
 2. poszerzanie dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej oraz psychologicznej dla ofiar przemocy i dyskryminacji,
 3. organizowanie akcji medialnych, w szczególności kampanii społecznych, promujących ideę równouprawnienia,
 4. organizowanie konferencji, seminariów i kursów o tematyce prorodzinnej i antydyskryminacyjnej,
 5. prowadzenie działalności badawczej,
 6. tworzenie i realizację programów profilaktyki i promocji zdrowia, w tym w szczególności zdrowia psychicznego i prokreacyjnego oraz dostępu do edukacji seksualnej;
 7. rozwijanie dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w szczególności z instytucjami zajmującymi się na szczeblu centralnym i lokalnym problematyką rynku pracy, przeciwdziałania przemocy, patologiom społecznym, dostępem do wymiaru sprawiedliwości oraz działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

   
§11
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
   
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

   
§12

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), wnoszony przez Fundatorki w gotówce oraz dochody Fundacji w postaci środków finansowych i innych składników majątkowych, prawa majątkowe, nieruchomości, ruchomości i pozostałe mienie nabyte przez fundację w toku jej działania, zgodnie z jej statutem.
 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej fundatorki przeznaczają z funduszu założycielskiego kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


§13
 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
   
§14
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) ubwencji osób trzecich,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
   
§ 15
 Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
   
§16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

   
§17

 1. Organami Fundacji są:
  a)  Rada Fundacji,
  b)  Zarząd Fundacji.
 2. Reprezentacja Fundacji jest dwuosobowa. Fundacja jest reprezentowana przez prezesa Zarządu, działającego łącznie z członkiem Zarządu.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 4. W zakresie gospodarki majątkiem fundacji nie jest dopuszczone:
 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w
 • stosunku do członków jej organów, pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim
  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej
  do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członkiń/ów jej organów lub
  pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
  trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członkiń/ów jej organów lub
  pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
  trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
 • zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
  uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

5. W wypadku śmierci Fundatorki jej kompetencje obejmuje pełnomocnik, powołany przez druga Fundatorkę, działającą wspólnie z  Radą Fundacji.
   
RADA FUNDACJI
   
§18

 1. Rada Fundacji jest organem  kontroli, posiadającym również uprawnienia inicjatywne.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 osób, powołanych przez Fundatorki na czas nieokreślony.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych  wydatków związanych z tą działalnością.

   
   
§19
Do Rady Fundacji należy:
a)  nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b)  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
c)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
 

§20
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka,
c) skazania członka Rady Fundacji prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
   
§21
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, co najmniej raz do roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
   
§22

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
 3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w następujących trybach:
  •    zwykłym (przy jednoczesnej obecności głosujących członków Rady lub w drodze tele- lub wideokonferencji,
  •    korespondencyjnym (poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem lub pocztą elektroniczną, co wymaga opatrzenia oświadczenia głosującego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm).

   
§23
Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
  
§24

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

   
ZARZĄD FUNDACJI
   
§25

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2 do 5 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Fundatorki. Fundatorki mogą zostać członkiniami Zarządu.
 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorki następuje w przypadku:
  a) złożenia rezygnacji,
  b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  c) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
  e) nienależytego wypełniania funkcji członka,
   f) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
  g) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

   
§26
Pracami Zarządu kieruje Prezes, powoływany przez Fundatorki.
  
§27
Prezes z grona Zarządu wyznacza maksymalnie dwóch wiceprezesów.
   
§28

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd może powołać Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora Fundacji określa Zarząd Fundacji. Dyrektor Fundacji może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

   
§ 29
Zarząd Fundacji:
a) reprezentuje ją na zewnątrz,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące działalności Fundacji,   
c) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
d) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
e) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
f)  przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
g) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
h) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
i)  podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
j)  występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
k) powołuje kierowników i zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.
 
§ 30
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu  i członek Zarządu działający łącznie.
 

§ 31
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.


§ 32
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
   
§ 33

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.
 3. W wypadku śmierci członka Zarządu, do czasu powołania nowego członka Zarządu przez Fundatorki jego kompetencje przejmuje pełnomocnik, powołany przez Radę Fundacji.

   
§34

 1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.
 2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

   
ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
   

§35

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą  w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd w formie uchwały.
 4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
 6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 7. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.


ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§36

 1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmują Fundatorki w formie uchwały.
 2. W wypadku śmierci Fundatorki uchwałę w zakresie zmiany statutu podejmuje  druga Fundatorka, działająca z wspólnie z pełnomocnikiem, powołanym przez Radę Fundacji.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 37
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorki.

§ 38
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 39
Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznaczony zostanie na cele określone przez Fundatorki.
 

§ 40
Koszty administracyjne, organizacyjne oraz wydatki na działalność reprezentacyjną Fundacji, wyodrębnione w planie finansowym, pokrywane są z majątku Fundacji.
    
   
Fundatorki:
   
Wanda Słowik, Jagna Piwowarska  
Warszawa, 28 września 2011 r.

 

 

 
 
NEWSLETTER
 

dodaj
 
 
PARTNERZY